• Thomas Sørensen Portfolio Manager – 
    Nicola Ronchetti Founder & CEO