PIF Pierfrancesco Diliberto, Cosmo Schinaia

Fidelity